The Catholic Research Centre in Kuala Lumpur, in collaboration with the Herald Weekly is conducting a Catholic Media Survey with the hope of improving the dissemination of information and also faith formation. We would appreciate it if you would take part in this brief survey so that we can serve you better. Your feedback is important to us. This survey is anonymous and cannot be attributed back to you. Please click:

Pusat Penyelidikan Katolik di Kuala Lumpur, bersama dengan Mingguan Herald, sedang melaksanakan suatu ‘Tinjauan Media Katolik’ dengan harapan untuk meningkatkan penyebaran maklumat dan juga pembentukan agama. Kami sangat menghargai jika anda mengambil bahagian dalam tinjauan ringkas ini agar kami dapat melayani anda dengan lebih baik. Maklum balas anda amat penting bagi kami. Tinjauan ini tidak dikenali dan tidak dapat dikaitkan dengan anda. Sila layar ke: